sherri流瑜伽99

4278
0
2014-09-02
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.5级
课程内容: 拜日系列 站立系列  侧板式(Vasisthasana)  鸽子式(Kapotanasana)  船式(Navasara)  骆驼式(Ustrasana)   桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)   束角式(Baddha Konasana)   坐角式(Upavistha Konasana)   肩倒立(Salamba Sarvangasana)  鱼式(Matsyasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)  摊尸式放松