sherri阿努萨拉136

2647
0
2014-06-27
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉135一样,强度不同。
练习强度:1.2级
主 题:肌肉启用和呼吸自由之间的平衡
课程内容:拜日系列 站立系列 半神猴(Ardha Hanumanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 侧弓式(Parsva Dhanurasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松