sherri阿努萨拉135

2353
0
2014-06-27
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉136一样,强度不同。
练习强度:1.5级
主 题:肌肉启用和呼吸自由之间的平衡
课程内容:拜日系列 站立系列  手倒立(Adho Mukha Vrksasana)  半神猴(Ardha Hanumanasana)  神猴(Hanumanasana)  鸽子式(Kapotanasana)  蝗虫式(Salabhasana)  弓式(Dhanurasana)  侧弓式(Parsva Dhanurasana)  桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)  束角式(Baddha Konasana)  肩倒立(Salamba Sarvangasana)  鱼式(Matsyasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)  摊尸式放松