sherri阿努萨拉132

3351
0
2014-03-26
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级 课程内容: 拜日系列 站立系列 头倒立(Sirsasana) 蝎子倒立(Pincha mayurasana) 龙式 半神猴(Ardha Hanumanasana) 神猴(Hanumanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 仰卧束角 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 犁式 鱼式(Matsyasana) 扭转放松 摊尸式放松