sherri阿努萨拉127

2072
0
2013-12-31
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉126一样,强度不同。
练习强度:1.5级
课程内容: 拜日系列 站立系列  鸽子式(Kapotanasana) 半神猴(Ardha Hanumanasana) 船式(Navasara) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 单腿锁腿式(Eaka Pada Apanasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松