sherri阿努萨拉124(新馆课)

1891
0
2013-11-24
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.2级
课程内容: 拜日系列 站立系列 鸽子式(Kapotanasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 蝗虫式(Salabhasana) 半蛙式(Ardha Bhekasana) 弓式(Dhanurasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松