sherri阿努萨拉120

1256
0
2013-11-09
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
课程内容:拜日系列 站立系列 蝎子倒立(Pincha mayurasana) 新月式 半神猴(Ardha Hanumanasana)  侧角扭转  鸽子式(Kapotanasana)  蜻蜓式  蝗虫式(Salabhasana)  弓式(Dhanurasana)  桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)  束角式(Baddha Konasana)   半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)  坐角式(Upavistha Konasana)  摊尸式放松