sherri阿努萨拉119

2344
0
2013-07-21
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉118一样,强度不同。
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列 蝎子倒立(Pincha mayurasana)  半神猴(Ardha Hanumanasana) 神猴(Hanumanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 鹤禅式(Bakasana) 牛面式(Gomukhasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 单腿锁腿式(Eaka Pada Apanasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松