sherri阿努萨拉118

1727
0
2013-07-21
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉119一样,强度不同。
练习强度:1.5级
课程内容:拜日系列 站立系列  半神猴(Ardha Hanumanasana)  神猴(Hanumanasana)  鸽子式(Kapotanasana)  半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)  牛面式(Gomukhasana)  船式(Navasara)  卧英雄(Supta Virasana)  桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)  束角式(Baddha Konasana)  坐角式(Upavistha Konasana)  单腿锁腿式(Eaka Pada Apanasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松